ANTALIS GENEL SATINALMA KOŞULLARI

 

ANTALIS GENEL SATIN ALMA KOŞULLARI-Şubat 2013

 

Madde 1: Uygulama Kapsamı ve Öncelik
İşbu genel satın alma koşulları, ilgili sipariş ile birlikte; sipariş formunda iletişim bilgileri gösterilen Antalis Şirketi (işbu belgede bundan sonra “ANTALIS”) tarafından verilen malzeme, ekipman, tesis ve hizmet (bundan böyle "Mallar") siparişleri için bağlayıcı şartları belirleyecektir. ANTALIS, Tedarikçinin genel satış koşullarına ve Tedarikçi tarafından sunulan tekliflerde, kotalarda, fiyat listelerinde, beyanlarda, faturalarda, irsaliyelerde veya benzeri belgelerde, görünen ek veya farklı şartlara veya hükümlere tabi değildir; veya ANTALIS yazılı olarak açıkça kabul etmediği sürece, bu Genel Satın Alma Koşullarını değiştirmek için iş düzeni, anlaşma düzeni ve ticaret kullanımı uygulanmayacaktır. 

Madde 2: Sipariş Kabulü
Tedarikçi, siparişin alındığı tarihten itibaren bir (1) iş günü içerisinde (başka bir teslim süresinin açıkça kararlaştırıldığı durumlar hariç), siparişin kabulünü ANTALIS'e bildirecektir. Ayrıca, Tedarikçinin yukarıda belirtilen süre içinde bir siparişi yazılı olarak reddetmemesi ve siparişi hazırlamaya başlaması halinde, söz konusu sipariş mevcut genel satın alma koşullarına (“Sözleşme”) dayanarak kabul edilmiş sayılacaktır; bir siparişin yerine getirilmesi, Anlaşma’nın şartlarının kabul edildiğine dair kanıt olacaktır.

Madde 3: Kanunlara Uygunluk
Tedarikçi, iş ve çevre yasaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu Anlaşma için geçerli olan tüm yasalara, mevzuata ve düzenlemelere her zaman uyacaktır. Mallar, güvenli ve optimum şartlar altında kullanım, depolama ve bakım ile ilgili kılavuzlar ve talimatlar ile, ayrıca teslimat ülkesinin standartları, kanunları ve yönetmelikleri uyarınca belirtilen dokümanlarla birlikte teslim edilmelidir. Teslimat sırasında bu yapılmazsa ANTALIS’in Malları reddetme hakkı saklıdır.

Madde 4: Teslimat ve Alış Zamanı
Zaman en önemli konudur ve bu Anlaşmada belirtilen tüm tarihler kesin olacaktır. Tedarikçinin herhangi bir teslimat tarihine veya bu Anlaşma kapsamındaki diğer yükümlülüklerine uymakta herhangi bir zorluk beklemesi durumunda, Tedarikçi derhal ANTALIS'i yazılı olarak bilgilendirecektir.

Madde 5: Malların Teslimatı
5.1: Teslimat koşulları ve içeriği

Tedarikçi, teslimat alanında yürürlükte olan erişim ve boşaltma koşullarına uymalıdır. Açık şartların bulunmaması durumunda, Mallar, sipariş numarası, Malların referansını ve miktarını gösteren DDP (Incoterms® 2010) şartlarıyla, bir teslimat fişi eklenerek teslim edilecektir. Bunun olmaması halinde, faturaların ödenmesinde yalnızca ANTALIS tarafından belirtilen ağırlık ve miktar dikkate alınır.

5.2: Paketleme ve nakliyat

Tedarikçi, malları nakliyat sırasında zarar görmeyeceği ve etkin boşaltma, taşıma ve saklamaya yardımcı olacak şekilde sağlam ticari uygulamalara ve ANTALIS’in şartlarına uyarak paketlemeli, işaretlemeli ve göndermelidir ve tüm Mallar, ANTALIS’e gidecekleri yönünde açıkça işaretlenmelidir. Tedarikçi, bu konulardaki başarısızlığından dolayı oluşabilecek her türlü zarar veya ziyandan sorumludur. ANTALIS, bu tür bir kayıp veya hasar için söz konusu ortak taşıyıcıya karşı herhangi bir hak iddiasında bulunmakla yükümlü olmayacaktır.

5.3: Teslimat zamanları
Malların nihai varış noktasına teslim tarihleri bağlayıcıdır ve yalnızca ANTALIS’in açık yazılı izni ile değiştirilebilir. Tedarikçi, ANTALIS yazılı olarak başka bir şekilde anlaşmaya varmadıkça, kararlaştırılan teslimat tarihinden önce veya sonra teslimat veya kısmi teslimat yapamaz. Erken bir teslimat kabul edilirse, faturanın ödeme vadesini hesaplamak için yalnızca sözleşmedeki teslim tarihi dikkate alınacaktır. Bununla birlikte, ANTALIS, Malların zamanında yapılmayan teslimatlarını reddetme ve bunları Tedarikçinin riski ve masrafları dahilinde iade etme hakkını saklı tutar

5.4: Geç teslimat sonuçları
Geç teslimat durumunda, ANTALIS; (i) Tedarikçinin masrafı dahilinde hızlı teslimat talep edebilir; (ii) gecikmiş performans için, söz konusu Malların fiyatının gecikmesinin haftada %1'e eşit, vergi dahil ve %5 ile sınırlı olmak üzere (diğer rakamların açıkça kararlaştırıldığı durumlar hariç) bir ceza uygulayabilir; (iii) bu bildirimin ANTALIS tarafından alındığı tarihten itibaren 4 gün içinde Tedarikçinin itirazda bulunmaması koşuluyla bu cezaları, Tedarikçiye ödenecek tutarlara karşı mahsup edebilir; ve (iv), diğer hiçbir hak ve çözüme halel getirmeksizin, zamanında teslim edilmeyen herhangi bir siparişi kanunlara uygun şekilde yazılı bir bildirim ile tamamen veya kısmen sona erdirebilir veya iptal edebilir

5.5: Malların alındığının bildirilmesi
Teslimat, alındığına dair ANTALIS tarafından yazılı olarak onaylandığında tamamlanmış sayılır. Sarf malzemelerinin veya kullanıma hazır Malların alındığına dair bir onay, ANTALIS tarafından teslimat fişinin herhangi bir kısıt olmaksızın imzalanmasıyla kanıtlanacaktır. Hizmetlerin alındığına dair bir onay, ANTALIS için hizmetlerin gerçek ve kesin olarak, herhangi bir kısıt olmaksızın uygulanmasıyla kanıtlanacaktır. Bununla birlikte, her ikisi de malların hatasız ve uygun şekilde kabul edilmesini teşkil etmez. Kurulum, ayarlama ve/veya hizmete sokma gerektiren ekipmanların veya tesislerin alındığına dair bir onay, ANTALIS'in devir teslim protokolünü herhangi bir kısıt olmaksızın imzalamasıyla ile kanıtlanacaktır.

Madde 6: Ücretler ve Ödeme
6.1: Fiyat
Tüm fiyatlar, ANTALIS tarafından belirtilen yere taşımalar ve boşaltmalar da dahil olmak üzere, uygun şekilde paketlenmiş ve teslim edilmiş Mallar ve/veya hizmete sokma ve hizmete alma dahil ekipman/tesis montajı için sabit fiyatlar olacaktır. Malların nakliyatı, Tedarikçi'nin riski ve masrafları dahilinde gerçekleştirilecektir. Sabit fiyatlara sigorta, gümrük işlemleri, harçlar ve vergiler dahildir.

6.2: Ödeme
Her bir sipariş için ANTALIS muhasebe departmanına mutlaka sipariş numarasını, Malların miktarını ve teslimat fişinin tarihini ve numarasını belirten ödeme faturaları gönderilmelidir. ANTALIS tarafından Malların ve faturanın uygun biçimde kabulüne tabi olmak üzere; banka havalesi, elektronik veri değişimi (EDI/EVD) işlemleri veya siparişte belirtilen ödeme zamanına uygun olarak ANTALIS tarafından yazılı olarak kararlaştırılan herhangi bir diğer yöntemle tam ödeme yapılacaktır. Tedarikçi, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmezse, ANTALIS ödemeyi askıya alabilir. Söz konusu hak iddiasının niteliğine bakılmaksızın, ANTALIS, Tedarikçiye borçlu olduğu herhangi bir tutarı, Tedarikçinin ANTALIS'e borçlu olduğu herhangi bir tutardan her zaman mahsup etme hakkına sahip olabilir. Yüklenici, ANTALIS'in Tedarikçiye ödemesi gereken herhangi bir borcun, Antalis Grubuna ait herhangi bir tüzel kişilik ve/veya ANTALIS tarafından belirlenmiş bir üçüncü tarafça ANTALIS adına ödenebileceğini ve bu tür bir ödemenin ANTALIS'in söz konusu borcunu sileceğini kabul ve beyan etmektedir. 

6.3: Mülkiyet Hakkı
Zamanında teslim edilmeyen Mallar (Madde 5.3) hariç, Malların mülkiyeti, bedelin bir kısmı henüz ödenemeyecek ya da ödenmemiş olsa bile, teslimat üzerine ANTALIS'e geçecektir. Teslimattan önce bu Mallar için avans ödemesi yapılırsa Malların mülkiyeti, ödeme üzerine devredilecektir.

Madde 7: Risk Kabulü ve Devri
Malların kabulü ve devri, uygun kontrol gerçekleştirildikten sonra, ödeme ve teslimat koşullarına bakılmaksızın ANTALIS tesislerinde gerçekleştirilecektir.

Madde 8: Kalite
8.1: Kusur olmaması ve uygunluk
Tedarikçi, Malların kusursuz olduğunu ve bu Anlaşmanın şartlarına uygun olduğunu onaylamaktadır. Malların ANTALIS tarafından denetlenmesi veya ödemelerinin yapılması, Tedarikçinin bu Sözleşmedeki yükümlülükleri, beyanları veya garantilerine dair bir kabul veya feragat anlamına gelmemektedir. ANTALIS, siparişin yerine getirilmesi sırasında Malları Tedarikçinin tesislerinde inceleme hakkını saklı tutar. Tedarikçinin tesisinde ANTALIS tarafından herhangi bir inceleme veya test yapılırsa, Tedarikçi, ANTALIS’in denetim personelinin emniyeti ve rahatlığı için makul olanakları ve desteği sağlayacaktır. Tedarikçi, ANTALIS'e teslim ettiği Malların uygunsuzluğundan şüphelenildiği takdirde derhal ANTALIS'i bilgilendirmeyi taahhüt eder.

 

 

8.2: ISO Sertifikaları
Tedarikçinin ISO sertifikaları olması durumunda, bu koşullar, Yüklenici tarafından ortaya çıkan tüm yükümlülüklerin yerine getirildiğinin onayını teşkil eder, böylece ANTALIS tesislerine teslim edildiğinde gerekli olan kalite kontrollerini azaltır. Ayrıca, Tedarikçi bu ISO sertifikalarıyla ilgili önemli olaylar (yenileme, iptal) hakkında derhal ANTALIS'i bilgilendirmelidir.

8.3: Mallarda Yapılan Değişiklikler
Tedarikçi, önceden ANTALIS'in yazılı izni olmadan, Mallar, üretim süreci, üretim yeri, hammadde üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz. Kararlaştırılmış bir değişiklik olması durumunda, kalifikasyon için yapılan her maliyetin, testin, vb. masrafları Tedarikçi tarafından karşılanacaktır. Tedarikçi, Mallara devam edilmemesi durumunda, Antalis’in envanterindeki Malları satın alma fiyatından geri alacaktır.

8.4: Hizmetlerin Yürütülmesi, İyi Niyet
Bu Anlaşma kapsamında Tedarikçi tarafından veya onun adına gerçekleştirilecek her bir tasarım, imalat, kurulum veya teslimat veya başka bir yükümlülük, gerekli beceri ve özenle ve iyi niyet çerçevesinde yürütülecektir. Tedarikçi böyle performans için tamamen sorumlu olacaktır.

Madde 9: Garanti
Tüm yasal garantilere ek olarak sözleşme garantileri, ANTALIS’in Malları aldığını kabul ettiği gün (Madde 5.5) 24 ay süreyle geçerli olacaktır. 

9.1: Mallar
Tedarikçi, ANTALIS'e Malların şu özelliklerde olduğunu beyan ve garanti etmektedir: (i) amaçlanan kullanım için uygundur, yenidir, satılabilir niteliktedir, kalitelidir, tasarım, malzeme, inşaat ve işçilik konusunda hiçbir kusuru yoktur; (ii) bu Anlaşma kapsamındaki şartnameye ve diğer şartlara uymaktadır; (iii) her türlü ipotekten ve takyitten muaf olacaktır; (iv) doğru ve güvenli kullanım için gerekli tüm bilgi/talimatlarla birlikte verilecektir; (v) devir hakkı ve alt lisans verme hakları da dahil olmak üzere, kullanım amacı için gerekli tüm lisanslarla birlikte
verilmektedir; (vi) üçüncü şahısların yerli veya yabancı patentlerini, telif haklarını, ticari sırlarını, ticari markalarını veya diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal etmez veya çiğnemez; ve (vii) özellikle sağlık, güvenlik, çevre ve iş kanunu ile ilgili olanlar olmak üzere, üretim, depolama ve transit ülkesinde geçerli olan tüm yasa ve düzenlemelere uygun olarak üretilir, depolanır ve taşınır.
 

9.2: Çözüm Yolları
Herhangi bir Malın kusurlu olması veya bu Anlaşmanın gereklerine uygun olmaması durumunda, ANTALIS durumu Tedarikçiye derhal bildirecektir ve işbu Anlaşma veya ilgili yasalar temelindeki herhangi bir hakka veya çözüm yoluna halel getirmeksizin, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Tedarikçinin maliyeti ve riski dahilinde: (i) bu Anlaşma uyarınca ödenen bedelin tam iadesini talep ederek ilgili Malları iade edebilir; veya (ii) Yüklenicinin kusuru veya uygunsuzluğunu derhal gidermesini veya uygun olmayan Malları, şartları karşılayan Mallarla değiştirmesini isteyebilir. Reddedilen Mallar teslim edilmemiş sayılacaktır. Tedarikçi, uygunsuzluk veya kusur bildiriminin ardından 15 gün içinde Malları toplayacaktır. İşbu Anlaşma uyarınca Malların tümünün veya herhangi bir kısmının kabul edilmesi veya ödemesinin yapılması, gizli veya açık uygunsuzluk veya kusur veya başka garantilerin ihlali nedeniyle, veya üretim maliyetleri, kar kaybı veya diğer özel zararlar dahil ANTALIS’in karşılaştığı hasarlarla ilgili tazminat talebinde bulunmak için ANTALIS’in bunların tamamını veya bir kısmını iptal etme veya iade etme veya reddetme hakkından feragat olarak kabul edilmeyecektir. 

Madde 10: Yükümlülük
Yüklenici; teslimatta gecikme, uygunsuzluk sonucu, garanti ihlali dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle ANTALIS’in doğrudan veya dolaylı olarak karşılaşacağı tüm zararlardan sorumludur. Tedarikçi, kendi eylemlerinin, eylemsizliklerinin, hatalarının, açık veya zımni garantilerinin ihlalinin, bu Anlaşma kapsamındaki görevlerinin veya ihmalinin neden olduğu ya da neden olduğu iddia edilen herhangi bir şekilde, işbu Anlaşma uyarınca Malların tesliminin tamamlanmasından önce veya sonra ortaya çıkan üçüncü şahıs davaları, adli işlemleri veya idari kovuşturmaları, hasar talepleri, adli kararları, yükümlülükleri/borçları, faizleri, avukatlık ücretleri, masrafları ve giderleri için ANTALIS’e tazminat ödeyecektir ve ANTALIS’i, acentelerini ve çalışanlarını bunlardan muaf tutacaktır. ANTALIS'e bu tür bir zararın verilebileceği bildirilse bile ANTALIS, herhangi bir gelir kaybı, kâr kaybı veya diğer arızi veya sonuca bağlı zararlar için Tedarikçiye karşı sorumlu olmayacaktır. ANTALIS, bu Anlaşmaya göre yerine getirilmesi için Tedarikçiye ödenecek tutardan ANTALIS tarafından Tedarikçiye daha önce ödenmiş olan tutarların çıkarılmasıyla ortaya çıkan miktarları aşan hasarlar için Tedarikçiye, haleflerine veya devralanlarına karşı hiçbir durumda yükümlü/borçlu olmayacaktır.

Madde 11: Erteleme ve Fesih
Aşağıdaki durumlarda, ANTALIS'e işbu Anlaşma ya da yasalar kapsamında sunulan herhangi bir hakka ya da çareye halel gelmeksizin, ANTALIS, yazılı bildirimde bulunarak bu Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yasalarda belirtilen şekilde derhal geçerli olacak şekilde tamamen ya da kısmen askıya alma ya da feshetme hakkına sahip olacaktır: (i) Tedarikçinin bu Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal etmesi; Yüklenicinin iflas, ödeme aczi, alıcılık, tasfiye, alacaklıların yararına devir veya dava açma veya dilekçe işlemleri kapsamındaki benzeri işlemlere tabi olması ve/veya (ii) ANTALIS’in, bu tür bir fesih nedeniyle Tedarikçi'ye karşı sorumlu olmaması. Fesih durumunda, fesihten önce üstlenilen her türlü yükümlülük, bu Anlaşmanın hüküm ve koşulları altında gerçekleştirilecektir.

Madde 12: Fikri Mülk ve Gizlilik
ANTALIS tarafından sipariş edilen Malların üretilmesi amacıyla sağlanan veya oluşturulan şartnameler, planlar, çizimler, formüller, belgeler, araçlar, kalıplar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Yüklenici, ANTALIS tarafından veya ANTALIS adına sağlanan tüm bilgilere veya İşbu Sözleşmeye tabi olarak alışverişi yapılan tüm bilgilere (“Bilgiler”) “gizli” olarak muamele edecektir. Bu tür tüm Bilgiler, Tedarikçi tarafından yalnızca bu Anlaşmanın amaçları için ve en azından makul bir özenle koruyarak kullanılacaktır. Bu tür tüm Bilgiler, ANTALIS'in tam ve münhasır mülkü olarak kalacaktır ve Tedarikçi, ANTALIS'in talebi üzerine, herhangi bir kopyasını saklamaksızın bunları derhal ANTALIS'e iade edecektir. Tedarikçi, siparişin gerçekleştirilmesi ile oluşabilecek tüm fikri mülkiyet haklarını devretmeyi taahhüt etmektedir ve Mal için ödenen fiyatın fikri mülkiyet hakkının devredilmesini de kapsadığını kabul etmektedir.

Madde 13: Diğer Hükümler
İşbu Anlaşma, ANTALIS’in kuruluş ülkesinde geçerli olan yasalara, veya yasaların çatışması kuralı ve UN CISG kapsamı dışında olarak Tedarikçi bu ülke dışındaysa İsviçre Federal yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır. (II) Taraflar arasında dostane çözüme ulaşılamaması halinde, bu Anlaşmadan kaynaklanan veya bu Anlaşma ile bağlantılı tüm anlaşmazlıklar, (a) ANTALIS’in kayıtlı ofisinin yer aldığı bölgede yetkili mahkemelerin münhasır yargı yetkisine veya ANTALIS’in tercihi doğrultusunda, (b) Tedarikçinin Siparişin verildiği kuruluşunun yargı bölgesinin yetkisine, veya (c) ICC uyarınca tahkim (Paris) Tahkim kurallarına, veya (d) Cenevre mahkemeleri yargı yetkisine tabidir. Yüklenici, kişisel yargı bölgesi eksikliği ve mahkeme uygunsuzluğu ile ilgili tüm savunmalardan işbu belgeyle feragat etmektedir. (III) Tedarikçi aşağıda bağımsız bir yüklenici olarak
görev yapacaktır ve bu Anlaşmada yer alan hiçbir şey taraflar arasında bir ortaklık, ortak girişim veya istihdam ilişkisi yaratmaya yönelik değildir. Tedarikçi, ANTALIS’in önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme uyarınca geçerli haklarını veya yükümlülüklerini rehin, devir ve temlik edemez, bunlar için alt sözleşme yapamaz. (IV) Mevcut koşulların herhangi bir şartı geçersiz, yasadışı veya uygulanamaz hale gelirse, geri kalan şartlar geçerli kalacaktır ve etkilenen şart(lar) kendi amaçlarına ulaşmaları için geçerli bir şekilde değiştirilecektir. (V) ANTALIS’in bu Anlaşma’nın herhangi bir hükmünü yerine getirememesi ya da getirmekte gecikmesi, burada belirtilen haklarına dair feragat teşkil etmeyecektir. Her iki tarafça da yazılı ve imzalı olmadığı sürece hiçbir feragat, rıza veya değişiklik, taraflar için bağlayıcı değildir. (VI) ANTALIS’e ayrılan haklar ve çözümler kümülatiftir ve bu Sözleşme’de, hukuk veya hakkaniyet kapsamında mevcut olan diğer veya gelecekteki hak ve çözümlere ek niteliğindedir. (VII) Tedarikçi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programının uygulanmasında Antalis ile yakın işbirliği içindedir; bu konudaki kararlılık temel önem taşımaktadır. (VIII) Tedarikçi, yükümlülüklerine uyduğunun kontrol edilmesi amacıyla makul nezaket koşullarına tabi olarak denetlenmeyi ve her değerlendirme talebine cevap vermeyi kabul eder.
 

 

paperman