Yasal Şartlar ve Koşullar

 

 

ŞARTLAR VE KOŞULLAR

SATIŞ KOŞULLARI

7 OCAK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE GEÇERLİDİR

1.  Diğer şartlar ve koşulları geçersiz kılmak kaydıyla, bu Satış Koşulları (“Koşullar”), aksi yazılı olarak kararlaştırılmadığı takdirde veya aşağıda aksine hüküm bulunan haller haricinde,Antalis Limited (“Şirket”) tarafından malların (“Mallar”) satışı için, Malların bir alıcısı (“Alıcı”) ile yapılan her işlemde (“Sözleşme”) geçerli olacaktır.

2.  Tadil edilmiş haliyle 1988 tarihli İngiliz Kağıt ve Karton Ticareti Kuralları (“Kurallar” her Sözleşme için belirleyici olacaktır. Ancak bu Kuralların Sözleşme ile çeliştiği durumlarda, Sözleşme hükümleri belirleyici olacaktır.

3. Malların fiyatı (“Fiyat”), Şirketin teklif ettiği fiyat olacaktır ve bu fiyata KDV, teslimat, nakliye ve sigorta dahil değildir. Şirket kendi kontrolü dışındaki bir faktörden kaynaklanan maliyet artışlarını karşılamak için veya Alıcı tarafından teslimat tarihlerinde, miktarlarda ve ürün özelliklerinde değişiklikler talep edildiğinde veya Alıcının yeterli bilgiyi veya talimatları vermedeki kusuru sebebiyle gecikmeler olduğu zaman, Fiyatı arttırmak hakkına sahiptir.  

4.  Aksi kararlaştırılmadığı müddetçe, Alıcı Malların teslim edildiği aydan sonraki ayın sonuna kadar veya en geç sonunda (resmin talep edilmiş olsun veya olmasın) Fiyatı ödemek zorundadır. Fiyatın ödenme zamanı Sözleşmenin temelini oluşturmaktadır.

5.   Alıcı vade tarihi geldiğinde ödemeyi yapamazsa, Şirketin sahip olduğu diğer hakları veya telafi yollarını etkilemeksizin, Şirket aşağıdakileri yapma hakkına sahip olacaktır:

(a) Sözleşmeyi iptal etmek veya Alıcıya yapılacak diğer teslimatları durdurmak;

(b) Ödenmeyen tutar üzerinden (mahkeme kararı öncesinde veya sonrasında) Alıcıya ödeme tam olarak yapılana kadar HSBC Bank PLC’nin baz faiz oranının üzerinde yıllık %4 oranında faiz kesmek (bu faiz her üç ayda bir birleştirilecektir);

(c) Alıcıya sağlanan tüm kredi olanaklarını geri almak ve vade tarihi gelmiş olsun veya olmasın, Şirket tarafından Alıcıya tanzim edilen ve ödenmemiş tüm faturaların ödenmesini talep etmek;

(d) Fiyat üzerinden Alıcıya sağlanmış tüm ticari indirimleri iptal etmek veya geri almak.

6.  Malların teslimi için teklif edilen tarih yaklaşık bir tarihtir ve Şirket Malların teslimatındaki gecikmelerden sorumlu tutulamaz. Teslimat Şirkete bildirilen adrese yapılacaktır.

7.  Alıcı Malların teslimatını kabul etmezse veya Şirkete yeterli teslimat bilgileri vermezse, Şirket sahip olduğu diğer haklar ve telafi yolları etkilenmeksizin, Malların teslimat gerçekleşene kadar depolayabilir ve Alıcıdan makul oranda depolama masrafları (sigorta dahil) talep edebilir. Şirket ayrıca 7 günlük bir süre sonunda, Malların bulabileceği en iyi fiyattan satabilir ve (makul oranda depolama ve satış harcamalarını düştükten sonra) Alıcıya Fiyatın üzerinde elde ettiği tutarı geri verebilir veya eksik kalan tutarı Alıcıdan talep edebilir.

8.  Mallarla ilgili zarar ziyan riski teslimatla birlikte Alıcıya geçer veya Alıcı kusurlu olarak teslimatı kabul etmezse, teslimatın yapılacağı teklif edilen tarihte bu risk Alıcıya geçecektir. Mallarla ilgili mülkiyet hakkı Şirket Fiyatı tam tutarıyla alana kadar veya Şirket tarafından Alıcıya satışı kabul edilmiş ve ödeme vadesi henüz gelmemiş diğer tüm Malların Fiyatını tam tutarıyla alana kadar Alıcıya geçmeyecektir.

9.  Mallardaki mülkiyet hakkı Alıcıya geçene kadar, Alıcı Malları Şirketin emanetçisi olarak elinde bulunduracak; Malları Alıcının ve üçüncü tarafların mallarından ayrı bir yerde saklayacak; Malları uygun şekilde depolayacak, koruyacak, sigortalatacak ve Şirketin mülkiyetindeki mallar olduğunu belirtecektir. Alıcı ayrıca Mallar üzerine rehin, haciz vb. koydurmayacaktır. Bu zamana kadar Alıcı işlerinin normal seyri esnasında Malları tekrar satma veya kullanma hakkına sahiptir fakat satıştan elde ettiği hasılat veya Mallarla ilgili durumlar için Şirkete hesap vermek zorundadır. Alıcı bu hasılatı kendisinin veya üçüncü tarafların paralarından veya mallarından ayrı olarak saklayacak ve hasılatın maddi olması durumunda, bunların gereği gibi depolayacak, koruyacak ve sigortalatacaktır. Şirket herhangi bir zamanda Alıcıdan Malları Şirkete teslim etmesini talep etme hakkında sahiptir. Alıcı bu talebe uymadığı takdirde, Şirket Malların depolandığı Alıcının veya üçüncü tarafın tesislerine girme ve Malları tekrar ele geçirme hakkına da sahiptir. Bu madde hükümlerinin Alıcı tarafından ihlal edilmesi Alıcının Şirkete borçlu olduğu tüm tutarların muaccel hale gelmesine sebep olacaktır.

10. Alıcı alacaklıkları ile gönüllü bir düzenlemeye girerse, bir İdari Emre tabi kılınırsa, veya (bir kişi veya firma olarak) iflas ederse, veya (bir şirket olarak) şirketini tasfiye ederse (birleşme veya yeniden yapılanma amacıyla yapılan tasfiyeler hariç) veya Alıcının mallarını, mülklerini veya varlıklarını üzerine takyidat koymuş bir gerçek veya tüzel kişi ele geçirirse veya bunlar üzerine bir tasfiye memuru tayin edilirse veya Alıcı işlerine son verir veya son verme tehdidinde bulunursa veya Şirket makul olarak bu maddede bahsedilen olaylardan herhangi birinin meydana gelmek üzere olduğuna karar verirse (ve bu durumu Alıcıya bildirirse), o zaman Şirketin sahip olduğu diğer hakları ve telafi yollarını etkilemeksizin, Şirket Sözleşmeyi iptal etme veya herhangi bir mali mesuliyet üstlenmeksizin Alıcıya yapılacak teslimatları durdurma hakkına sahiptir. Ayrıca Malların teslimatı yapılmış fakat ödemesi henüz alınmamışsa, Fiyat aksi yönde bir anlaşma veya düzenleme yapılmış olsa bile, derhal muaccel hale gelecektir.

11. (a) Aşağıdaki hükümlere tabi olarak, Şirket Malların teslimat anında şartnamelerinde belirtilen özelliklere uygun olacağını ve malzeme ve işçilik açısından herhangi bir kusur barındırmayacağını garanti etmektedir. Kanun veya örf ve adet hukuku tarafından sağlanan diğer tüm garantiler, koşullar veya diğer şartlar, yasalarda izin verildiği ölçüde Şirket verdiği bu garantinin kapsamı dışında tutulmuştur.

(b) Şirketin ihmalinden kaynaklanan ölüm veya yaralanma gibi olaylar haricinde, her bir Sözleşme kapsamındaki tüm mali mesuliyeti talep konusu yapılabilecek Malların Fiyatı ile sınırlıdır. Şirket sonuç itibariyle meydana gelen zarar ve ziyanlar (gelir kaybı, kar kaybı ve benzeri zararlar dahil) ve Malların tedarikinden veya Alıcı tarafından kullanılmasından veya tekrar satılmasından kaynaklanan masraflar, harcamalar ve diğer tazminat talepleri için Alıcı karşısında sorumlu tutulmayacaktır.

(c) Alıcı tarafından Mallardaki bir kalite bozukluğuna veya diğer bozukluğa veya Malların şartnamelerde belirtilen özelliklere uygun olmamasına veya teslimatın yapılmamasına veya yanlış yapılmasına (Alıcı tarafından teslimat reddedilmiş olsun veya olmasın) dayanılarak yapılan yapılmak istenen her türlü talep, Şirkete teslim tarihinden itibaren 7 gün içinde bildirilmelidir veya (teslimatın yapılmaması veya yanlış yapılması veya teslimat sırasında kolayca görülemeyen bir kusurun veya bozukluğun Mallarda sonradan ortaya çıkması durumunda), bu bildirim söz konusu kusurun veya arızının keşfedilmesinden sonra makul bir süre içinde yapılmalıdır. Teslimat reddedilmemişse ve Alıcı Şirkete yukarıdaki hükümlere göre uygun bildirimi yapmazsa, Alıcı Malları reddetme hakkına sahip olmayacaktır ve Şirket bu kusur veya bozukluk için bir mali mesuliyet üstlenmek zorunda kalmayacaktır. Bu durumda Alıcı Mallar Sözleşmeye uygun olarak teslim edilmiş gibi Fiyatı ödemek zorundadır.

(d) Şirkete bu türden bir talebin bildirildiği durumlarda, Şirket Malları (veya Malların ilgili kısmını) ücretsiz olarak onarma veya değiştirme veya Şirketin kendi takdir yetkisi altında alacağı karara göre, Mallar için Alıcıya lehine alacak tutarı kaydetme veya Alıcıya Fiyatı (veya Fiyatın uygun bir kısmını) geri ödeme hakkına sahip olacaktır. Ancak bunların dışında Şirket Alıcı karşısında ilave bir sorumluluk üstlenmeyecektir.

(e) Şirket yükümlülüklerini doğal afetler, savaş, iç karışıklık, grevler veya diğer sınai eylemler, devlet makamlarının veya diğer resmi makamların işlemleri, yasaları, yönetmelikleri veya emirleri, ulusal acil durumlar, lokavt, yangın, su baskını, kuraklık, şiddetli fırtına, ithalat veya ihracat kısıtlamaları, elektrik kesintileri, malzemeleri veya Malları elde etmede güçlükler veya Şirketin kontrolü dışında gelişen başka bir neden yüzünden yerine getiremezse veya Sözleşmeyi ihlal ederse, bundan sorumlu tutulmayacaktır.

12. (a) Her Sözleşme sadece Alıcıya haklar ve menfaatler sağlayacaktır ve üçüncü bir taraf Sözleşmeden veya bu Koşullardan herhangi bir hak veya menfaat elde etme yetkisine sahip değildir.

(b) Şirket Antalis Holdings Limited’in bir bağlı ortaklığıdır. Bu yüzden Şirket bu belge kapsamındaki haklarını kendi başına veya Antalis Holdings Limited’in bağlı ortaklığı olan başka bir şirket aracılığıyla kullanabilir veya yükümlülüklerini bu şekilde yerine getirebilir. Ancak bu durumda bu türden başka bir şirketin sebep olduğu bir ihmal veya işlem Şirketin ihmali veya işlemi olarak kabul edilecektir.

(c) bu Koşullar kapsamında gönderilen her türlü bildirim yazılı olacak ve muhatabın kayıtlı büro adresine veya merkez adresine veya herhangi bir zamanda doğru adres olarak bildirilmiş bulunan diğer adrese gönderilecektir.

(d) Şirket Alıcının Sözleşmeyi ihlalinden feragat etmiş olması Şirketin daha sonraki benzeri bir ihlalden veya başka bir ihlalden de feragat etmiş olduğu anlamına gelmeyecektir.

(e) Bu Koşullar ve her Sözleşme İngiltere yasalarına tabi olacak ve bu yasalara göre anlaşılacak ve yorumlanacaktır.